1. eiV to teloV uper twn krufiwn tou uiou yalmoV tw dauid

2. exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou dihghsomai panta ta qaumasia sou

3. eufranqhsomai kai agalliasomai en soi yalw tw onomati sou uyiste

4. en tw apostrafhnai ton ecqron mou eiV ta opisw asqenhsousin kai apolountai apo proswpou sou

5. oti epoihsaV thn krisin mou kai thn dikhn mou ekaqisaV epi qronou o krinwn dikaiosunhn

6. epetimhsaV eqnesin kai apwleto o asebhV to onoma autwn exhleiyaV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

7. tou ecqrou exelipon ai romfaiai eiV teloV kai poleiV kaqeileV apwleto to mnhmosunon autwn met' hcouV

8. kai o kurioV eiV ton aiwna menei htoimasen en krisei ton qronon autou

9. kai autoV krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh krinei laouV en euquthti

10. kai egeneto kurioV katafugh tw penhti bohqoV en eukairiaiV en qliyei

11. kai elpisatwsan epi se oi ginwskonteV to onoma sou oti ouk egkatelipeV touV ekzhtountaV se kurie

12. yalate tw kuriw tw katoikounti en siwn anaggeilate en toiV eqnesin ta epithdeumata autou

13. oti ekzhtwn ta aimata autwn emnhsqh ouk epelaqeto thV kraughV twn penhtwn

14. elehson me kurie ide thn tapeinwsin mou ek twn ecqrwn mou o uywn me ek twn pulwn tou qanatou

15. opwV an exaggeilw pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV siwn agalliasomai epi tw swthriw sou

16. enepaghsan eqnh en diafqora h epoihsan en pagidi tauth h ekruyan sunelhmfqh o pouV autwn

17. ginwsketai kurioV krimata poiwn en toiV ergoiV twn ceirwn autou sunelhmfqh o amartwloV wdh diayalmatoV

18. apostrafhtwsan oi amartwloi eiV ton adhn panta ta eqnh ta epilanqanomena tou qeou

19. oti ouk eiV teloV epilhsqhsetai o ptwcoV h upomonh twn penhtwn ouk apoleitai eiV ton aiwna

20. anasthqi kurie mh krataiousqw anqrwpoV kriqhtwsan eqnh enwpion sou

21. katasthson kurie nomoqethn ep' autouV gnwtwsan eqnh oti anqrwpoi eisin diayalma

22. ina ti kurie afesthkaV makroqen uperoraV en eukairiaiV en qliyei

23. en tw uperhfaneuesqai ton asebh empurizetai o ptwcoV sullambanontai en diaboulioiV oiV dialogizontai

24. oti epaineitai o amartwloV en taiV epiqumiaiV thV yuchV autou kai o adikwn eneulogeitai

25. parwxunen ton kurion o amartwloV kata to plhqoV thV orghV autou ouk ekzhthsei ouk estin o qeoV enwpion autou

26. bebhlountai ai odoi autou en panti kairw antanaireitai ta krimata sou apo proswpou autou pantwn twn ecqrwn autou katakurieusei

27. eipen gar en kardia autou ou mh saleuqw apo geneaV eiV genean aneu kakou

28. ou araV to stoma autou gemei kai pikriaV kai dolou upo thn glwssan autou kopoV kai ponoV

29. egkaqhtai enedra meta plousiwn en apokrufoiV apokteinai aqwon oi ofqalmoi autou eiV ton penhta apoblepousin

30. enedreuei en apokrufw wV lewn en th mandra autou enedreuei tou arpasai ptwcon arpasai ptwcon en tw elkusai auton

31. en th pagidi autou tapeinwsei auton kuyei kai peseitai en tw auton katakurieusai twn penhtwn

32. eipen gar en kardia autou epilelhstai o qeoV apestreyen to proswpon autou tou mh blepein eiV teloV

33. anasthqi kurie o qeoV uywqhtw h ceir sou mh epilaqh twn penhtwn

34. eneken tinoV parwxunen o asebhV ton qeon eipen gar en kardia autou ouk ekzhthsei

35. blepeiV oti su ponon kai qumon katanoeiV tou paradounai autouV eiV ceiraV sou soi oun egkataleleiptai o ptwcoV orfanw su hsqa bohqwn

36. suntriyon ton braciona tou amartwlou kai ponhrou zhthqhsetai h amartia autou kai ou mh eureqh di' authn

37. basileusei kurioV eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV apoleisqe eqnh ek thV ghV autou

38. thn epiqumian twn penhtwn eishkousen kurioV thn etoimasian thV kardiaV autwn prosescen to ouV sou

39. krinai orfanw kai tapeinw ina mh prosqh eti tou megalaucein anqrwpoV epi thV ghV

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina