1. ekuklwsen me en yeudei efraim kai en asebeiaiV oikoV israhl kai iouda nun egnw autouV o qeoV kai laoV agioV keklhsetai qeou

2. o de efraim ponhron pneuma ediwxen kauswna olhn thn hmeran kena kai mataia eplhqunen kai diaqhkhn meta assuriwn dieqeto kai elaion eiV aigupton eneporeueto

3. kai krisiV tw kuriw proV ioudan tou ekdikhsai ton iakwb kata taV odouV autou kai kata ta epithdeumata autou antapodwsei autw

4. en th koilia epternisen ton adelfon autou kai en kopoiV autou eniscusen proV qeon

5. kai eniscusen meta aggelou kai hdunasqh eklausan kai edehqhsan mou en tw oikw wn eurosan me kai ekei elalhqh proV auton

6. o de kurioV o qeoV o pantokratwr estai mnhmosunon autou

7. kai su en qew sou epistreyeiV eleon kai krima fulassou kai eggize proV ton qeon sou dia pantoV

8. canaan en ceiri autou zugoV adikiaV katadunasteuein hgaphse

9. kai eipen efraim plhn peplouthka eurhka anayuchn emautw panteV oi ponoi autou ouc eureqhsontai autw di' adikiaV aV hmarten

10. egw de kurioV o qeoV sou anhgagon se ek ghV aiguptou eti katoikiw se en skhnaiV kaqwV hmera eorthV

11. kai lalhsw proV profhtaV kai egw oraseiV eplhquna kai en cersin profhtwn wmoiwqhn

12. ei mh galaad estin ara yeudeiV hsan en galgal arconteV qusiazonteV kai ta qusiasthria autwn wV celwnai epi cerson agrou

13. kai anecwrhsen iakwb eiV pedion suriaV kai edouleusen israhl en gunaiki kai en gunaiki efulaxato

14. kai en profhth anhgagen kurioV ton israhl ex aiguptou kai en profhth diefulacqh

15. equmwsen efraim kai parwrgisen kai to aima autou ep' auton ekcuqhsetai kai ton oneidismon autou antapodwsei autw kurioV

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina