2. eipon dh proV zorobabel ton tou salaqihl ek fulhV iouda kai proV ihsoun ton tou iwsedek ton ierea ton megan kai proV pantaV touV kataloipouV tou laou legwn

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina