16. tineV hte ote eneballete eiV kuyelhn kriqhV eikosi sata kai egeneto kriqhV deka sata kai eiseporeuesqe eiV to upolhnion exantlhsai penthkonta metrhtaV kai egenonto eikosi

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina