Löydetty 220 Tulokset: treiV

 • kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 5, 32)

 • egennhsen de nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 6, 10)

 • en th hmera tauth eishlqen nwe shm cam iafeq uioi nwe kai h gunh nwe kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton (Gênesis 7, 13)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • en de th ampelw treiV puqmeneV kai auth qallousa anenhnocuia blastouV pepeiroi oi botrueV stafulhV (Gênesis 40, 10)

 • kai eipen autw iwshf touto h sugkrisiV autou oi treiV puqmeneV treiV hmerai eisin (Gênesis 40, 12)

 • eti treiV hmerai kai mnhsqhsetai faraw thV archV sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiV to pothrion faraw eiV thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wV hsqa oinocown (Gênesis 40, 13)

 • apokriqeiV de iwshf eipen autw auth h sugkrisiV autou ta tria kana treiV hmerai eisin (Gênesis 40, 18)

 • kai eqeto autouV en fulakh hmeraV treiV (Gênesis 42, 17)

 • outoi uioi leiaV ouV eteken tw iakwb en mesopotamia thV suriaV kai dinan thn qugatera autou pasai ai yucai uioi kai qugatereV triakonta treiV (Gênesis 46, 15)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina