Löydetty 15 Tulokset: tetarth

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth (Gênesis 1, 19)

 • tetarth de genea apostrafhsontai wde oupw gar anapeplhrwntai ai amartiai twn amorraiwn ewV tou nun (Gênesis 15, 16)

 • th hmera th tetarth arcwn twn uiwn roubhn elisour uioV sediour (Números 7, 30)

 • th hmera th tetarth moscouV deka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV (Números 29, 23)

 • kai egeneto en th hmera th tetarth kai eipan th gunaiki samywn apathson dh ton andra sou kai apaggeilatw soi to problhma mhpote empuriswmen se kai ton oikon tou patroV sou en puri h ptwceusai ekalesate hmaV (Juízes 14, 15)

 • kai egenhqh th hmera th tetarth kai wrqrisan to prwi kai anesth tou apelqein kai eipen o pathr thV neanidoV proV ton gambron autou sthrison thn kardian sou klasmati artou kai meta touto poreuesqe (Juízes 19, 5)

 • kai th hmera th tetarth episunhcqhsan eiV ton aulwna thV eulogiaV ekei gar huloghsan ton kurion dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou koilaV eulogiaV ewV thV hmeraV tauthV (II Crônicas 20, 26)

 • kai egenhqh th hmera th tetarth esthsamen to argurion kai to crusion kai ta skeuh en oikw qeou hmwn epi ceira merimwq uiou ouria tou ierewV kai met' autou eleazar uioV fineeV kai met' autwn iwzabad uioV ihsou kai nwadia uioV banaia oi leuitai (Neemias 8, 33)

 • kai en hmera eikosth kai tetarth tou mhnoV toutou sunhcqhsan oi uioi israhl en nhsteia kai en sakkoiV (Neemias 19, 1)

 • kai egeneto en th hmera th tetarth epoihsen olofernhV poton toiV douloiV autou monoiV kai ouk ekalesen eiV thn klhsin oudena twn proV taiV creiaiV (Judite 12, 10)

 • th bdellh treiV qugatereV hsan agaphsei agapwmenai kai ai treiV autai ouk enepimplasan authn kai h tetarth ouk hrkesqh eipein ikanon (Provérbios 30, 15)

 • kai basileia tetarth iscura wsper o sidhroV o damazwn panta kai pan dendron ekkoptwn kai seisqhsetai pasa h gh (Daniel 2, 40)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina