Löydetty 1569 Tulokset: qeou

 • lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw (II São Pedro 3, 5)

 • prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai (II São Pedro 3, 12)

 • oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen (I São João 2, 5)

 • egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron (I São João 2, 14)

 • kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna (I São João 2, 17)

 • idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton (I São João 3, 1)

 • agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin (I São João 3, 2)

 • o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap archV o diaboloV amartanei eiV touto efanerwqh o uioV tou qeou ina lush ta erga tou diabolou (I São João 3, 8)

 • paV o gegennhmenoV ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai (I São João 3, 9)

 • en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paV o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou (I São João 3, 10)

 • oV d an ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou creian econta kai kleish ta splagcna autou ap autou pwV h agaph tou qeou menei en autw (I São João 3, 17)

 • agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eiV ton kosmon (I São João 4, 1)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina