Encontrados 1569 resultados para: qeou

 • lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw (II São Pedro 3, 5)

 • prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai (II São Pedro 3, 12)

 • oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen (I São João 2, 5)

 • egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron (I São João 2, 14)

 • kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna (I São João 2, 17)

 • idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton (I São João 3, 1)

 • agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin (I São João 3, 2)

 • o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap archV o diaboloV amartanei eiV touto efanerwqh o uioV tou qeou ina lush ta erga tou diabolou (I São João 3, 8)

 • paV o gegennhmenoV ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai (I São João 3, 9)

 • en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paV o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou (I São João 3, 10)

 • oV d an ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou creian econta kai kleish ta splagcna autou ap autou pwV h agaph tou qeou menei en autw (I São João 3, 17)

 • agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eiV ton kosmon (I São João 4, 1)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina