Löydetty 506 Tulokset: hmin

 • kai elaben samouhl liqon ena kai esthsen auton ana meson masshfaq kai ana meson thV palaiaV kai ekalesen to onoma autou abenezer liqoV tou bohqou kai eipen ewV entauqa ebohqhsen hmin kurioV (I Samuel 7, 12)

 • kai hn ponhron to rhma en ofqalmoiV samouhl wV eipan doV hmin basilea dikazein hmaV kai proshuxato samouhl proV kurion (I Samuel 8, 6)

 • kai eipen autw to paidarion idou dh anqrwpoV tou qeou en th polei tauth kai o anqrwpoV endoxoV pan o ean lalhsh paraginomenon parestai kai nun poreuqwmen opwV apaggeilh hmin thn odon hmwn ef' hn eporeuqhmen ep' authn (I Samuel 9, 6)

 • kai eipen saoul tw paidariw autou tw met' autou kai idou poreusomeqa kai ti oisomen tw anqrwpw tou qeou oti oi artoi ekleloipasin ek twn aggeiwn hmwn kai pleion ouk estin meq' hmwn eisenegkein tw anqrwpw tou qeou to uparcon hmin (I Samuel 9, 7)

 • kai proseqeto to paidarion apokriqhnai tw saoul kai eipen idou eurhtai en th ceiri mou tetarton siklou arguriou kai dwseiV tw anqrwpw tou qeou kai apaggelei hmin thn odon hmwn (I Samuel 9, 8)

 • kai egenhqh wV meta mhna kai anebh naaV o ammanithV kai paremballei epi iabiV galaad kai eipon panteV oi andreV iabiV proV naaV ton ammanithn diaqou hmin diaqhkhn kai douleusomen soi (I Samuel 11, 1)

 • kai legousin autw oi andreV iabiV aneV hmin epta hmeraV kai aposteloumen aggelouV eiV pan orion israhl ean mh h o swzwn hmaV exeleusomeqa proV umaV (I Samuel 11, 3)

 • kai eipan oi andreV iabiV proV naaV ton ammanithn aurion exeleusomeqa proV umaV kai poihsete hmin to agaqon enwpion umwn (I Samuel 11, 10)

 • kai eipen iwnaqan proV to paidarion to airon ta skeuh autou deuro diabwmen eiV messab twn aperitmhtwn toutwn ei ti poihsai hmin kurioV oti ouk estin tw kuriw sunecomenon swzein en polloiV h en oligoiV (I Samuel 14, 6)

 • kai ean tade eipwsin proV hmaV anabhte proV hmaV kai anabhsomeqa oti paradedwken autouV kurioV eiV taV ceiraV hmwn touto hmin to shmeion (I Samuel 14, 10)

 • kai ean dunhqh proV eme polemhsai kai ean pataxh me kai esomeqa umin eiV doulouV ean de egw dunhqw kai pataxw auton esesqe hmin eiV doulouV kai douleusete hmin (I Samuel 17, 9)

 • kai eipen exaposteilon dh me oti qusia thV fulhV hmin en th polei kai eneteilanto proV me oi adelfoi mou kai nun ei eurhka carin en ofqalmoiV sou diaswqhsomai dh kai oyomai touV adelfouV mou dia touto ou paragegonen epi thn trapezan tou basilewV (I Samuel 20, 29)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina