Löydetty 248 Tulokset: faraw

 • kai dihghsato mwushV tw gambrw panta osa epoihsen kurioV tw faraw kai toiV aiguptioiV eneken tou israhl kai panta ton mocqon ton genomenon autoiV en th odw kai oti exeilato autouV kurioV ek ceiroV faraw kai ek ceiroV twn aiguptiwn (Êxodo 18, 8)

 • exesth de ioqor epi pasi toiV agaqoiV oiV epoihsen autoiV kurioV oti exeilato autouV ek ceiroV aiguptiwn kai ek ceiroV faraw (Êxodo 18, 9)

 • kai eipen ioqor euloghtoV kurioV oti exeilato ton laon autou ek ceiroV aiguptiwn kai ek ceiroV faraw (Êxodo 18, 10)

 • kai ereiV tw uiw sou oiketai hmen tw faraw en gh aiguptw kai exhgagen hmaV kurioV ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw (Deuteronômio 6, 21)

 • kai edwken kurioV shmeia kai terata megala kai ponhra en aiguptw en faraw kai en tw oikw autou enwpion hmwn (Deuteronômio 6, 22)

 • alla para to agapan kurion umaV kai diathrwn ton orkon on wmosen toiV patrasin umwn exhgagen kurioV umaV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai elutrwsato ex oikou douleiaV ek ceiroV faraw basilewV aiguptou (Deuteronômio 7, 8)

 • ou fobhqhsh autouV mneia mnhsqhsh osa epoihsen kurioV o qeoV sou tw faraw kai pasi toiV aiguptioiV (Deuteronômio 7, 18)

 • kai ta shmeia autou kai ta terata autou osa epoihsen en mesw aiguptou faraw basilei aiguptou kai pash th gh autou (Deuteronômio 11, 3)

 • kai ekalesen mwushV pantaV touV uiouV israhl kai eipen proV autouV umeiV ewrakate panta osa epoihsen kurioV en gh aiguptw enwpion umwn faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou (Deuteronômio 29, 1)

 • en pasi toiV shmeioiV kai terasin on apesteilen auton kurioV poihsai auta en gh aiguptw faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou (Deuteronômio 34, 11)

 • kai ouk apwlesen efraim ton cananaion ton katoikounta en gazer kai katwkei o cananaioV en tw efraim ewV thV hmeraV tauthV ewV anebh faraw basileuV aiguptou kai elaben authn kai eneprhsen authn en puri kai touV cananaiouV kai touV ferezaiouV kai touV katoikountaV en gazer exekenthsan kai edwken authn faraw en fernh th qugatri autou (Josué 16, 10)

 • kai hlqen anqrwpoV qeou proV hli kai eipen tade legei kurioV apokalufqeiV apekalufqhn proV oikon patroV sou ontwn autwn en gh aiguptw doulwn tw oikw faraw (I Samuel 2, 27)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina