Löydetty 390 Tulokset: Eisin

 • idonteV de oi uioi tou qeou taV qugateraV twn anqrwpwn oti kalai eisin elabon eautoiV gunaikaV apo paswn wn exelexanto (Gênesis 6, 2)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV (Gênesis 19, 5)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • kai eipen abimelec tw abraam ti eisin ai epta amnadeV twn probatwn toutwn aV esthsaV monaV (Gênesis 21, 29)

 • outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn (Gênesis 25, 16)

 • kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni (Gênesis 25, 23)

 • kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou (Gênesis 28, 8)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • outoi uioi hsau kai outoi hgemoneV autwn outoi eisin uioi edwm (Gênesis 36, 19)

 • kai eipen autw iwshf touto h sugkrisiV autou oi treiV puqmeneV treiV hmerai eisin (Gênesis 40, 12)

 • apokriqeiV de iwshf eipen autw auth h sugkrisiV autou ta tria kana treiV hmerai eisin (Gênesis 40, 18)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina