22. καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina