1. wV de oyia egeneto espoudasan oi douloi autou analuein kai bagwaV sunekleisen thn skhnhn exwqen kai apekleisen touV parestwtaV ek proswpou tou kuriou autou kai apwconto eiV taV koitaV autwn hsan gar panteV kekopwmenoi dia to epi pleion gegonenai ton poton

2. upeleifqh de ioudiq monh en th skhnh kai olofernhV propeptwkwV epi thn klinhn autou hn gar perikecumenoV autw o oinoV

3. kai eipen ioudiq th doulh authV sthnai exw tou koitwnoV authV kai epithrein thn exodon authV kaqaper kaq' hmeran exeleusesqai gar efh epi thn proseuchn authV kai tw bagwa elalhsen kata ta rhmata tauta

4. kai aphlqosan panteV ek proswpou kai oudeiV kateleifqh en tw koitwni apo mikrou ewV megalou kai stasa ioudiq para thn klinhn autou eipen en th kardia authV kurie o qeoV pashV dunamewV epibleyon en th wra tauth epi ta erga twn ceirwn mou eiV uywma ierousalhm

5. oti nun kairoV antilabesqai thV klhronomiaV sou kai poihsai to epithdeuma mou eiV qrausma ecqrwn oi epanesthsan hmin

6. kai proselqousa tw kanoni thV klinhV oV hn proV kefalhV olofernou kaqeilen ton akinakhn autou ap' autou

7. kai eggisasa thV klinhV edraxato thV komhV thV kefalhV autou kai eipen krataiwson me kurie o qeoV israhl en th hmera tauth

8. kai epataxen eiV ton trachlon autou diV en th iscui authV kai afeilen thn kefalhn autou ap' autou

9. kai apekulise to swma autou apo thV strwmnhV kai afeile to kwnwpion apo twn stulwn kai met' oligon exhlqen kai paredwken th abra authV thn kefalhn olofernou

10. kai enebalen authn eiV thn phran twn brwmatwn authV kai exhlqon ai duo ama kata ton eqismon autwn epi thn proseuchn kai dielqousai thn parembolhn ekuklwsan thn faragga ekeinhn kai prosanebhsan to oroV baituloua kai hlqosan proV taV pulaV authV

11. kai eipen ioudiq makroqen toiV fulassousin epi twn pulwn anoixate anoixate dh thn pulhn meq' hmwn o qeoV o qeoV hmwn poihsai eti iscun en israhl kai kratoV kata twn ecqrwn kaqa kai shmeron epoihsen

12. kai egeneto wV hkousan oi andreV thV polewV authV thn fwnhn authV espoudasan tou katabhnai epi thn pulhn thV polewV autwn kai sunekalesan touV presbuterouV thV polewV

13. kai sunedramon panteV apo mikrou ewV megalou autwn oti paradoxon hn autoiV to elqein authn kai hnoixan thn pulhn kai upedexanto autaV kai ayanteV pur eiV fausin periekuklwsan autaV

14. h de eipen proV autouV fwnh megalh aineite ton qeon aineite aineite ton qeon oV ouk apesthsen to eleoV autou apo tou oikou israhl all' eqrause touV ecqrouV hmwn dia ceiroV mou en th nukti tauth

15. kai proelousa thn kefalhn ek thV phraV edeixen kai eipen autoiV idou h kefalh olofernou arcistrathgou dunamewV assour kai idou to kwnwpion en w katekeito en taiV meqaiV autou kai epataxen auton o kurioV en ceiri qhleiaV

16. kai zh kurioV oV diefulaxen me en th odw mou h eporeuqhn oti hpathsen auton to proswpon mou eiV apwleian autou kai ouk epoihsen amarthma met' emou eiV miasma kai aiscunhn

17. kai exesth paV o laoV sfodra kai kuyanteV prosekunhsan tw qew kai eipan omoqumadon euloghtoV ei o qeoV hmwn o exoudenwsaV en th hmera th shmeron touV ecqrouV tou laou sou

18. kai eipen auth oziaV euloghth su qugater tw qew tw uyistw para pasaV taV gunaikaV taV epi thV ghV kai euloghmenoV kurioV o qeoV oV ektisen touV ouranouV kai thn ghn oV kateuqunen se eiV trauma kefalhV arcontoV ecqrwn hmwn

19. oti ouk aposthsetai h elpiV sou apo kardiaV anqrwpwn mnhmoneuontwn iscun qeou ewV aiwnoV

20. kai poihsai soi auta o qeoV eiV uyoV aiwnion tou episkeyasqai se en agaqoiV anq' wn ouk efeisw thV yuchV sou dia thn tapeinwsin tou genouV hmwn all' epexhlqeV tw ptwmati hmwn ep' euqeian poreuqeisa enwpion tou qeou hmwn kai eipan paV o laoV genoito genoito

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina