10. kai eiden o qeoV ta erga autwn oti apestreyan apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai metenohsen o qeoV epi th kakia h elalhsen tou poihsai autoiV kai ouk epoihsen

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina