3. kai eishlqen dauid eiV ton oikon autou eiV ierousalhm kai elaben o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV autou aV afhken fulassein ton oikon kai edwken autaV en oikw fulakhV kai dieqreyen autaV kai proV autaV ouk eishlqen kai hsan sunecomenai ewV hmeraV qanatou autwn chrai zwsai
“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina