1. kai paraginontai pasai ai fulai israhl proV dauid eiV cebrwn kai eipan autw idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV

2. kai ecqeV kai trithn ontoV saoul basilewV ef' hmin su hsqa o exagwn kai eisagwn ton israhl kai eipen kurioV proV se su poimaneiV ton laon mou ton israhl kai su esei eiV hgoumenon epi ton israhl

3. kai ercontai panteV oi presbuteroi israhl proV ton basilea eiV cebrwn kai dieqeto autoiV o basileuV dauid diaqhkhn en cebrwn enwpion kuriou kai criousin ton dauid eiV basilea epi panta israhl

4. uioV triakonta etwn dauid en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen

5. epta eth kai ex mhnaV ebasileusen en cebrwn epi ton ioudan kai triakonta tria eth ebasileusen epi panta israhl kai ioudan en ierousalhm

6. kai aphlqen dauid kai oi andreV autou eiV ierousalhm proV ton iebousaion ton katoikounta thn ghn kai erreqh tw dauid ouk eiseleusei wde oti antesthsan oi tufloi kai oi cwloi legonteV oti ouk eiseleusetai dauid wde

7. kai katelabeto dauid thn periochn siwn auth h poliV tou dauid

8. kai eipen dauid th hmera ekeinh paV tuptwn iebousaion aptesqw en paraxifidi kai touV cwlouV kai touV tuflouV kai touV misountaV thn yuchn dauid dia touto erousin tufloi kai cwloi ouk eiseleusontai eiV oikon kuriou

9. kai ekaqisen dauid en th perioch kai eklhqh auth h poliV dauid kai wkodomhsen thn polin kuklw apo thV akraV kai ton oikon autou

10. kai eporeueto dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met' autou

11. kai apesteilen ciram basileuV turou aggelouV proV dauid kai xula kedrina kai tektonaV xulwn kai tektonaV liqwn kai wkodomhsan oikon tw dauid

12. kai egnw dauid oti htoimasen auton kurioV eiV basilea epi israhl kai oti ephrqh h basileia autou dia ton laon autou israhl

13. kai elaben dauid eti gunaikaV kai pallakaV ex ierousalhm meta to elqein auton ek cebrwn kai egenonto tw dauid eti uioi kai qugatereV

14. kai tauta ta onomata twn gennhqentwn autw en ierousalhm sammouV kai swbab kai naqan kai salwmwn

15. kai ebear kai elisouV kai nafek kai iefieV

16. kai elisama kai elidae kai elifalaq [16a] samae iessibaq naqan galamaan iebaar qehsouV elfalat naged nafek ianaqa leasamuV baalimaq elifalaq

17. kai hkousan allofuloi oti kecristai dauid basileuV epi israhl kai anebhsan panteV oi allofuloi zhtein ton dauid kai hkousen dauid kai katebh eiV thn periochn

18. kai oi allofuloi paraginontai kai sunepesan eiV thn koilada twn titanwn

19. kai hrwthsen dauid dia kuriou legwn ei anabw proV touV allofulouV kai paradwseiV autouV eiV taV ceiraV mou kai eipen kurioV proV dauid anabaine oti paradidouV paradwsw touV allofulouV eiV taV ceiraV sou

20. kai hlqen dauid ek twn epanw diakopwn kai ekoyen touV allofulouV ekei kai eipen dauid diekoyen kurioV touV ecqrouV mou touV allofulouV enwpion emou wV diakoptetai udata dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou epanw diakopwn

21. kai katalimpanousin ekei touV qeouV autwn kai elabosan autouV dauid kai oi andreV oi met' autou

22. kai proseqento eti allofuloi tou anabhnai kai sunepesan en th koiladi twn titanwn

23. kai ephrwthsen dauid dia kuriou kai eipen kurioV ouk anabhsei eiV sunanthsin autwn apostrefou ap' autwn kai paresei autoiV plhsion tou klauqmwnoV

24. kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou sugkleismou tou alsouV tou klauqmwnoV tote katabhsei proV autouV oti tote exeleusetai kurioV emprosqen sou koptein en tw polemw twn allofulwn

25. kai epoihsen dauid kaqwV eneteilato autw kurioV kai epataxen touV allofulouV apo gabawn ewV thV ghV gazhra

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina