18. kai eipen legousa logon elalhsan en prwtoiV legonteV hrwthmenoV hrwthqh en th abel kai en dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou israhl erwtwnteV eperwthsousin en abel kai outwV ei exelipon

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina