1. to de pneuma rhtwV legei oti en usteroiV kairoiV aposthsontai tineV thV pistewV proseconteV pneumasin planoiV kai didaskaliaiV daimoniwn

2. en upokrisei yeudologwn kekauthriasmenwn thn idian suneidhsin

3. kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeoV ektisen eiV metalhyin meta eucaristiaV toiV pistoiV kai epegnwkosin thn alhqeian

4. oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta eucaristiaV lambanomenon

5. agiazetai gar dia logou qeou kai enteuxewV

6. tauta upotiqemenoV toiV adelfoiV kaloV esh diakonoV ihsou cristou entrefomenoV toiV logoiV thV pistewV kai thV kalhV didaskaliaV h parhkolouqhkaV

7. touV de bebhlouV kai grawdeiV muqouV paraitou gumnaze de seauton proV eusebeian

8. h gar swmatikh gumnasia proV oligon estin wfelimoV h de eusebeia proV panta wfelimoV estin epaggelian ecousa zwhV thV nun kai thV melloushV

9. pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV

10. eiV touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oV estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn

11. paraggelle tauta kai didaske

12. mhdeiV sou thV neothtoV katafroneitw alla tupoV ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia

13. ewV ercomai prosece th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia

14. mh amelei tou en soi carismatoV o edoqh soi dia profhteiaV meta epiqesewV twn ceirwn tou presbuteriou

15. tauta meleta en toutoiV isqi ina sou h prokoph fanera h en pasin

16. epece seautw kai th didaskalia epimene autoiV touto gar poiwn kai seauton swseiV kai touV akouontaV sou

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina