1. paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou

2. en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen

3. auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

4. oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn

5. tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

6. outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV o cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

7. oti treiV eisin oi marturounteV en tw ouranw o pathr o logoV kai to agion pneuma kai outoi oi treiV en eisin

8. kai treiV eisin oi marturounteV en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

9. ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou

10. o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

11. kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

12. o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

13. tauta egraya umin toiV pisteuousin eiV to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou

14. kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

15. kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou

16. ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

17. pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

18. oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou

19. oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

20. oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV

21. teknia fulaxate eautouV apo twn eidwlwn amhn

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina