1. auth h bibloV twn prostagmatwn tou qeou kai o nomoV o uparcwn eiV ton aiwna panteV oi kratounteV authV eiV zwhn oi de kataleiponteV authn apoqanountai

2. epistrefou iakwb kai epilabou authV diodeuson proV thn lamyin katenanti tou fwtoV authV

3. mh dwV eterw thn doxan sou kai ta sumferonta soi eqnei allotriw

4. makarioi esmen israhl oti ta aresta tw qew hmin gnwsta estin

5. qarseite laoV mou mnhmosunon israhl

6. epraqhte toiV eqnesin ouk eiV apwleian dia de to parorgisai umaV ton qeon paredoqhte toiV upenantioiV

7. parwxunate gar ton poihsanta umaV qusanteV daimonioiV kai ou qew

8. epelaqesqe de ton trofeusanta umaV qeon aiwnion eluphsate de kai thn ekqreyasan umaV ierousalhm

9. eiden gar thn epelqousan umin orghn para tou qeou kai eipen akousate ai paroikoi siwn ephgagen moi o qeoV penqoV mega

10. eidon gar thn aicmalwsian twn uiwn mou kai twn qugaterwn hn ephgagen autoiV o aiwnioV

11. eqreya gar autouV met' eufrosunhV exapesteila de meta klauqmou kai penqouV

12. mhdeiV epicairetw moi th chra kai kataleifqeish upo pollwn hrhmwqhn dia taV amartiaV twn teknwn mou dioti exeklinan ek nomou qeou

13. dikaiwmata de autou ouk egnwsan oude eporeuqhsan odoiV entolwn qeou oude tribouV paideiaV en dikaiosunh autou epebhsan

14. elqatwsan ai paroikoi siwn kai mnhsqhte thn aicmalwsian twn uiwn mou kai qugaterwn hn ephgagen autoiV o aiwnioV

15. ephgagen gar ep' autouV eqnoV makroqen eqnoV anaideV kai alloglwsson oi ouk hscunqhsan presbuthn oude paidion hlehsan

16. kai aphgagon touV agaphtouV thV chraV kai apo twn qugaterwn thn monhn hrhmwsan

17. egw de ti dunath bohqhsai umin

18. o gar epagagwn ta kaka umin exeleitai umaV ek ceiroV ecqrwn umwn

19. badizete tekna badizete egw gar kateleifqhn erhmoV

20. exedusamhn thn stolhn thV eirhnhV enedusamhn de sakkon thV dehsewV mou kekraxomai proV ton aiwnion en taiV hmeraiV mou

21. qarseite tekna bohsate proV ton qeon kai exeleitai umaV ek dunasteiaV ek ceiroV ecqrwn

22. egw gar hlpisa epi tw aiwniw thn swthrian umwn kai hlqen moi cara para tou agiou epi th elehmosunh h hxei umin en tacei para tou aiwniou swthroV umwn

23. exepemya gar umaV meta penqouV kai klauqmou apodwsei de moi o qeoV umaV meta carmosunhV kai eufrosunhV eiV ton aiwna

24. wsper gar nun ewrakasin ai paroikoi siwn thn umeteran aicmalwsian outwV oyontai en tacei thn para tou qeou umwn swthrian h epeleusetai umin meta doxhV megalhV kai lamprothtoV tou aiwniou

25. tekna makroqumhsate thn para tou qeou epelqousan umin orghn katediwxen se o ecqroV sou kai oyei autou thn apwleian en tacei kai epi trachlouV autwn epibhsh

26. oi truferoi mou eporeuqhsan odouV traceiaV hrqhsan wV poimnion hrpasmenon upo ecqrwn

27. qarshsate tekna kai bohsate proV ton qeon estai gar umwn upo tou epagontoV mneia

28. wsper gar egeneto h dianoia umwn eiV to planhqhnai apo tou qeou dekaplasiasate epistrafenteV zhthsai auton

29. o gar epagagwn umin ta kaka epaxei umin thn aiwnion eufrosunhn meta thV swthriaV umwn

30. qarsei ierousalhm parakalesei se o onomasaV se

31. deilaioi oi se kakwsanteV kai epicarenteV th sh ptwsei

32. deilaiai ai poleiV aiV edouleusan ta tekna sou deilaia h dexamenh touV uiouV sou

33. wsper gar ecarh epi th sh ptwsei kai eufranqh epi tw ptwmati sou outwV luphqhsetai epi th eauthV erhmia

34. kai perielw authV to agalliama thV poluocliaV kai to agauriama authV estai eiV penqoV

35. pur gar epeleusetai auth para tou aiwniou eiV hmeraV makraV kai katoikhqhsetai upo daimoniwn ton pleiona cronon

36. peribleyai proV anatolaV ierousalhm kai ide thn eufrosunhn thn para tou qeou soi ercomenhn

37. idou ercontai oi uioi sou ouV exapesteilaV ercontai sunhgmenoi ap' anatolwn ewV dusmwn tw rhmati tou agiou caironteV th tou qeou doxh

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina