1. kai esthsen kurioV ton logon autou on elalhsen ef' hmaV kai epi touV dikastaV hmwn touV dikasantaV ton israhl kai epi touV basileiV hmwn kai epi touV arcontaV hmwn kai epi anqrwpon israhl kai iouda

2. ouk epoihqh upokatw pantoV tou ouranou kaqa epoihsen en ierousalhm kata ta gegrammena en tw nomw mwush

3. tou fagein hmaV anqrwpon sarkaV uiou autou kai anqrwpon sarkaV qugatroV autou

4. kai edwken autouV upoceiriouV pasaiV taiV basileiaiV taiV kuklw hmwn eiV oneidismon kai eiV abaton en pasi toiV laoiV toiV kuklw ou diespeiren autouV kurioV ekei

5. kai egenhqhsan upokatw kai ouk epanw oti hmartomen kuriw qew hmwn proV to mh akouein thV fwnhV autou

6. tw kuriw qew hmwn h dikaiosunh hmin de kai toiV patrasin hmwn h aiscunh twn proswpwn wV h hmera auth

7. a elalhsen kurioV ef' hmaV panta ta kaka tauta hlqen ef' hmaV

8. kai ouk edehqhmen tou proswpou kuriou tou apostreyai ekaston apo twn nohmatwn thV kardiaV autwn thV ponhraV

9. kai egrhgorhsen kurioV epi toiV kakoiV kai ephgage kurioV ef' hmaV oti dikaioV o kurioV epi panta ta erga autou a eneteilato hmin

10. kai ouk hkousamen thV fwnhV autou poreuesqai toiV prostagmasin kuriou oiV edwken kata proswpon hmwn

11. kai nun kurie o qeoV israhl oV exhgageV ton laon sou ek ghV aiguptou en ceiri krataia kai en shmeioiV kai en terasin kai en dunamei megalh kai en bracioni uyhlw kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

12. hmartomen hsebhsamen hdikhsamen kurie o qeoV hmwn epi pasin toiV dikaiwmasin sou

13. apostrafhtw o qumoV sou af' hmwn oti kateleifqhmen oligoi en toiV eqnesin ou diespeiraV hmaV ekei

14. eisakouson kurie thV proseuchV hmwn kai thV dehsewV hmwn kai exelou hmaV eneken sou kai doV hmin carin kata proswpon twn apoikisantwn hmaV

15. ina gnw pasa h gh oti su kurioV o qeoV hmwn oti to onoma sou epeklhqh epi israhl kai epi to genoV autou

16. kurie katide ek tou oikou tou agiou sou kai ennohson eiV hmaV klinon kurie to ouV sou kai akouson

17. anoixon kurie touV ofqalmouV sou kai ide oti ouc oi teqnhkoteV en tw adh wn elhmfqh to pneuma autwn apo twn splagcnwn autwn dwsousin doxan kai dikaiwma tw kuriw

18. alla h yuch h lupoumenh epi to megeqoV o badizei kupton kai asqenoun kai oi ofqalmoi oi ekleiponteV kai h yuch h peinwsa dwsousin soi doxan kai dikaiosunhn kurie

19. oti ouk epi ta dikaiwmata twn paterwn hmwn kai twn basilewn hmwn hmeiV kataballomen ton eleon hmwn kata proswpon sou kurie o qeoV hmwn

20. oti enhkaV ton qumon sou kai thn orghn sou eiV hmaV kaqaper elalhsaV en ceiri twn paidwn sou twn profhtwn legwn

21. outwV eipen kurioV klinate ton wmon umwn kai ergasasqe tw basilei babulwnoV kai kaqisate epi thn ghn hn edwka toiV patrasin umwn

22. kai ean mh akoushte thV fwnhV kuriou ergasasqai tw basilei babulwnoV

23. ekleiyein poihsw ek polewn iouda kai exwqen ierousalhm fwnhn eufrosunhV kai fwnhn carmosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV kai estai pasa h gh eiV abaton apo enoikountwn

24. kai ouk hkousamen thV fwnhV sou ergasasqai tw basilei babulwnoV kai esthsaV touV logouV sou ouV elalhsaV en cersin twn paidwn sou twn profhtwn tou exenecqhnai ta osta basilewn hmwn kai ta osta twn paterwn hmwn ek tou topou autwn

25. kai idou estin exerrimmena tw kaumati thV hmeraV kai tw pagetw thV nuktoV kai apeqanosan en ponoiV ponhroiV en limw kai en romfaia kai en apostolh

26. kai eqhkaV ton oikon ou epeklhqh to onoma sou ep' autw wV h hmera auth dia ponhrian oikou israhl kai oikou iouda

27. kai epoihsaV eiV hmaV kurie o qeoV hmwn kata pasan epieikeian sou kai kata panta oiktirmon sou ton megan

28. kaqa elalhsaV en ceiri paidoV sou mwush en hmera enteilamenou sou autw grayai ton nomon sou enantion uiwn israhl legwn

29. ean mh akoushte thV fwnhV mou h mhn h bombhsiV h megalh h pollh auth apostreyei eiV mikran en toiV eqnesin ou diasperw autouV ekei

30. oti egnwn oti ou mh akouswsin mou oti laoV sklhrotrachloV estin kai epistreyousin epi kardian autwn en gh apoikismou autwn

31. kai gnwsontai oti egw kurioV o qeoV autwn kai dwsw autoiV kardian kai wta akouonta

32. kai ainesousin me en gh apoikismou autwn kai mnhsqhsontai tou onomatoV mou

33. kai apostreyousin apo tou nwtou autwn tou sklhrou kai apo ponhrwn pragmatwn autwn oti mnhsqhsontai thV odou paterwn autwn twn amartontwn enanti kuriou

34. kai apostreyw autouV eiV thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn tw abraam kai tw isaak kai tw iakwb kai kurieusousin authV kai plhqunw autouV kai ou mh smikrunqwsin

35. kai sthsw autoiV diaqhkhn aiwnion tou einai me autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon kai ou kinhsw eti ton laon mou israhl apo thV ghV hV edwka autoiV

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina