4. iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina