3. ean egkrubwsin eiV thn korufhn tou karmhlou ekeiqen exereunhsw kai lhmyomai autouV kai ean kataduswsin ex ofqalmwn mou eiV ta baqh thV qalasshV ekei enteloumai tw drakonti kai dhxetai autouV

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina