1. A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyûltek,

2. õ pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította õket:

3. "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

4. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják õket.

5. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

6. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

7. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

8. Boldogok a tiszta szívûek, mert meglátják az Istent.

9. Boldogok a békességben élõk, mert Isten fiainak hívják majd õket.

10. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

11. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.

12. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték elõttetek a prófétákat is.

13. Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.

14. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.

15. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.

16. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsõítsék mennyei Atyátokat!

17. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.

18. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betû vagy egy vesszõcske sem vész el a törvénybõl, hanem minden beteljesedik.

19. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja õket, az nagy lesz a mennyek országában.

20. Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

21. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.

22. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.

23. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened,

24. hagyd ott ajándékodat az oltár elõtt, s menj, elõbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.

25. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj.

26. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

27. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot.

28. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bûnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.

29. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson.

30. Ha jobb kezed visz bûnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.

31. Ezt is elõírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.

32. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.

33. Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet.

34. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja,

35. sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa.

36. Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.

37. Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.

38. Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért.

39. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!

40. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is!

41. S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira!

42. Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tõled, ne tagadd meg!

43. Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet.

44. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözõitekért!

45. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esõt ad igazaknak is, bûnösöknek is.

46. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is?

47. S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?

48. Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina