1. Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie:

2. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

3. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

4. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

5. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.

6. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

7. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

8. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

9. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy.

10. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.

11. Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach

12. i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.

13. Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,

14. Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.

15. Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.

16. A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,

17. Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,

18. Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się.

19. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy.

20. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.

21. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie].

22. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.

23. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

24. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.

25. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan.

26. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

27. Hadorama, Uzala, Dikli,

28. Obala, Abimaela, Saby,

29. Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.

30. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.

31. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.

32. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina