1. Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie:

2. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

3. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

4. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

5. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.

6. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

7. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

8. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

9. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy.

10. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.

11. Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach

12. i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.

13. Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,

14. Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.

15. Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.

16. A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,

17. Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,

18. Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się.

19. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy.

20. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.

21. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie].

22. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.

23. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

24. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.

25. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan.

26. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

27. Hadorama, Uzala, Dikli,

28. Obala, Abimaela, Saby,

29. Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.

30. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.

31. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.

32. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina