2. ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν ἀλαλάξατε τῷ θεῷ Ιακωβ

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina