28. ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina