28. καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῶ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina