20. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῶ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina