19. ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina