28. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὗν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
Visite nossa livraria“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina