28. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὗν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina