28. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὗν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina