27. νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina