15. καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina