8. καὶ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina