25. καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ ἐκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina