10. ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina