11. καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina