1. Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

2. Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina.

3. Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan.

4. Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat kuusitoista päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen.

5. Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.

6. Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta.

7. Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle,

8. kolmas Haarimille, neljäs Seoromille,

9. viides Malkialle, kuudes Miijaminille,

10. seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle,

11. yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle,

12. yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jaakimille,

13. kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille,

14. viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 1. Aik. 24:15 seitsemästoista Heesirille, kahdeksastoista Pissekselle,

16. yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille,

17. kahdeskymmenes yhdes Jaakinille, kahdeskymmenes kahdes Gaamulille,

18. kahdeskymmenes kolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle.

19. Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.

20. Mitä tulee muihin Leevin jälkeläisiin, niin oli Amramin jälkeläisiä Suubael, Suubaelin jälkeläisiä Jehdeja,

21. Rehabjan jälkeläisiä päämies Jissia,

22. jisharilaisia Selomot, Selomotin jälkeläisiä Jahat.

23. Ja Jerian jälkeläisiä olivat: Amarja toinen, Jahasiel kolmas, Jekamam neljäs.

24. Ussielin jälkeläisiä oli Miika, Miikan jälkeläisiä Saamir.

25. Miikan veli oli Jissia; Jissian jälkeläisiä oli Sakarja.

26. Merarin jälkeläisiä olivat Mahli ja Muusi sekä hänen poikansa Jaasian jälkeläiset.

27. Merarilla oli jälkeläisiä pojastaan Jaasiasta ynnä Sooham, Sakkur ja Ibri.

28. Mahlista polveutui Eleasar, jolla ei ollut poikia.

29. Kiisistä polveutui Jerahmeel, joka oli Kiisin jälkeläisiä.

30. Ja Muusin jälkeläisiä olivat Mahli, Eeder ja Jerimot. Nämä olivat leeviläisten jälkeläiset heidän perhekuntiensa mukaan.

31. Myöskin nämä, niinhyvin perhekunta-päämiehet kuin heidän nuoremmat veljensä, heittivät arpaa samoin kuin heidän veljensä, Aaronin pojat, kuningas Daavidin, Saadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa.

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina