32. καὶ ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ οὐκ ἐνεπιστεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν
“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina