1. Ajánlom nektek Fõbe nõvérünket, aki a kenkreai egyház szolgálatában áll.

2. Fogadjátok szentekhez méltóan az Úrban, és támogassátok, amiben csak rátok szorul, mert õ is sokaknak volt támasza, nekem magamnak is.

3. Köszöntsétek Priszkát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban.

4. Õk életüket kockáztatták értem. Ezért nem csupán én vagyok nekik hálás, hanem a pogányságból megtért minden egyházközség.

5. Köszöntsétek a házukban összejövõ közösséget. Köszöntsétek kedves Epenétuszomat, Ázsia zsengéjét Krisztusban.

6. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradt értetek.

7. Köszöntsétek rokonaimat és fogolytársaimat, Andronikuszt és Juniát, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, s akik elõttem lettek kereszténnyé.

8. Köszöntsétek Ampliátuszt, aki nekem kedves az Úrban.

9. Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat Krisztusban, és az én kedves Sztakiszomat.

10. Köszöntsétek Apelleszt, aki helytállt Krisztusért. Köszöntsétek Arisztobolusz háza népét.

11. Köszöntsétek rokonomat, Herodiont. Köszöntsétek Narcisszus háza népét, akik hívõk az Úrban.

12. Köszöntsétek Trifénát és Trifoszát, akik az Úrért fáradnak. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat fáradozott az Úrért.

13. Köszöntsétek az Úr választottját, Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám.

14. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermeszt, Patrobászt, Hermászt és a náluk levõ testvéreket.

15. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és nõvérét, meg Olimpiát és az összes szentet náluk.

16. Köszöntsétek egymást szent csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket.

17. Kérlek azonban titeket, testvérek, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben a kapott tanítással széthúzást és botrányt okoznak. Kerüljétek õket.

18. Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, és szép szavakkal meg hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

19. Engedelmességetek híre ugyanis mindenhová eljutott: örömöm is telik bennetek. Mégis szeretném, hogy a jóban járatosak legyetek, a rosszban ellenben járatlanok.

20. A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

21. Üdvözölnek titeket: munkatársam, Timóteus és rokonaim: Lúciusz, Jázon meg Szoszipater.

22. Üdvözöllek titeket az Úrban én, Terciusz is, aki a levelet írtam.

23. Üdvözöl titeket Gájusz, aki nekem és az egész közösségnek házigazdája. Üdvözöl titeket Erasztus, aki a város vagyonát kezeli és Quartusz testvér.

24. Az Úr Jézus kegyelme mindnyájatokkal!

25. Annak pedig, akinek hatalmában áll megerõsíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre õsidõk óta csend borult,

26. de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet elõtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak:

27. neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsõség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen.

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina