1. Gorgiász maga mellé vett ötezer gyalogost és ezer válogatott lovast.

2. A sereg éjszaka kelt útra, hogy rajtaüssön a zsidók táborán és észrevétlenül megsemmisítse õket. A várban szolgáló emberek voltak a vezetõik.

3. Júdás hallott felõle, s maga indult el katonáival, hogy a király seregét leverje Emmausznál addig,

4. amíg a csapatok szerte vannak, a táboron kívül.

5. Gorgiász éjszaka ért oda a zsidók táborába, de nem talált ott senkit. Erre a hegyekben kereste õket. Azt gondolta: "Máris menekülnek elõlünk!"

6. Hajnalban megjelent Júdás háromezer férfival a síkságon, de nem volt megfelelõ vértjük és kardjuk, amilyet szerettek volna.

7. Ugyanakkor látták, hogy a pogányok tábora körül van véve sáncokkal és lovasokkal - csupa harcedzett katona.

8. Akkor Júdás így szólt embereihez: "Ne féljetek sokaságuktól és ne rettegjetek támadásuktól.

9. Gondoljatok arra, hogyan menekültek meg atyáink a Vörös-tengernél, amikor a fáraó seregével üldözte õket.

10. Most hívjuk segítségül az eget, hogy könyörüljön rajtunk, emlékezzék atyáink szövetségére, és pusztítsa el ma ezt a sereget a szemünk láttára.

11. Akkor majd minden pogány nép megtudja, hogy van, aki megszabadítja és megmenti Izraelt!"

12. Amikor az idegenek fölemelték tekintetüket és látták, amint a zsidók kivonulnak ellenük,

13. elhagyták a tábort, hogy fölvegyék a harcot. Júdás katonái megfújták a kürtöket és összecsaptak velük.

14. A pogányokat megverték, úgyhogy a síkságra menekültek.

15. A hátramaradottakat mind kardélre hányták. Egészen Gézerig üldözték õket, Idumea, Asdod és Jamnia síkságára. Mintegy háromezer ember esett el itt.

16. Amikor Júdás seregével visszatért az üldözésbõl,

17. így szólt a néphez: "Ne kapjatok a zsákmányon! Mert még egy másik csata áll elõttünk.

18. Gorgiász itt van seregével a közelünkben a hegyek közt. Álljatok szemben az ellenséggel, és vívjatok meg vele. Aztán majd nyugodtan zsákmányolhattok."

19. Alighogy befejezte Júdás a szavait, már látszott az egyik csapat, amint közeledett a hegyek közül.

20. Ez észrevette, hogy (a táborban maradottakat) legyõzték, a tábort pedig felgyújtották. Mert a füst, amelyet láttak, jelezte, mi történt.

21. Ennek láttán nagyon megijedtek. S amikor megpillantották Júdás seregét a síkságon, harcra készen,

22. a filiszteusok földjére menekültek.

23. Júdás erre a táborbeli zsákmány felé vette az irányt. Rengeteg aranyat, ezüstöt, lila és piros bíborszövetet és értéktárgyat összeszedtek.

24. Hazatérve himnuszokat és háladalokat zengtek az égnek: "Mert jó, irgalma örökkévaló".

25. Így azon a napon nagy szabadulást látott Izrael.

26. Azok az idegenek, akik megmenekültek, mind Liziászhoz mentek, és jelentették neki az esetet.

27. Amikor meghallotta, megrendült és elcsüggedt. Mert nem szándéka szerint mentek a dolgok Izraellel, és a király parancsa sem teljesült.

28. A következõ esztendõben szerzett hát hatvanezer válogatott harcost és ötezer lovast, hogy teljesen kiirtsa õket.

29. Benyomultak Idumeába és Bet-Curnál letáboroztak. Júdás tízezer férfival szállt szembe velük.

30. Amikor a hatalmas haderõt megpillantotta, imádkozott, ezekkel a szavakkal: "Áldott vagy, Izrael szabadítója! Megtörted az óriás erejét szolgád, Dávid által, a filiszteusok seregét pedig Saul fiának és fegyverhordozójának, Jonatánnak a kezére adtad.

31. Add ezt a sereget népednek, Izraelnek a hatalmába. Hadd vesszenek el haderejük és lovasságuk ellenére.

32. Töltsd el õket félelemmel! Vedd el büszke bátorságukat! Rettegjenek a vereségtõl.

33. S hulljanak el azok kardja élén, akik szeretnek téged, hogy aztán mindannyian énekkel dicsõítsenek, akik elismerik a nevedet."

34. Aztán egymásnak rontottak. Liziász seregébõl mintegy ötezer ember elesett - közelharcban estek el.

35. Amikor Liziász látta serege pusztulását és Júda seregének harcra készségét, s azt hogy mennyire el vannak szánva; vagy tisztességben élni, vagy meghalni, visszatért Antiochiába. Újabb zsoldosokat szerzett, hogy még erõsebb sereggel térjen vissza Júdeába.

36. Júdás és testvérei így beszéltek: "Lám, megsemmisültek ellenségeink! Menjünk hát fel, tisztítsuk meg és szenteljük föl a templomot!"

37. Az egész sereg összegyûlt és felvonult Sion hegyére.

38. Látták az elpusztított szentélyt, az égõáldozat megszentségtelenített oltárát, a fölégetett kapukat, az elõudvarokban a bozótot, amely mint valami erdõben vagy hegyen, úgy elburjánzott, és a szétrombolt helyiségeket.

39. Erre megszaggatták ruhájukat, nagy jajgatásban törtek ki, és hamut szórtak a fejükre.

40. Arcra borultak a földön, kürtjeleket adtak és hangosan esedeztek az éghez.

41. Akkor Júdás parancsot adott embereinek, hogy vegyék fel a harcot a várat megszállva tartó csapatokkal, addig õ megtisztítja a szentélyt.

42. Aztán feddhetetlen és törvényt megtartó papokat választott.

43. Ezek megtisztították a szentélyt, és a botrány köveit tisztátalan helyre vitték.

44. Az égõáldozatok megszentségtelenített oltára ügyében tanácsot tartottak, hogy mit tegyenek vele.

45. Az a jó gondolatuk támadt, hogy lerombolják, nehogy azzal gúnyolják õket, hogy a pogányok megszentségtelenítették. Tehát lerombolták az oltárt.

46. A köveket a templomdombon egy arra alkalmas helyre rakták, míg próféta nem támad, aki majd megmondja a teendõket.

47. Aztán a törvény elõírásának megfelelõen faragatlan köveket vettek, és a régi mintájára új oltárt építettek.

48. A szentélyt is újra fölépítették, és fölszentelték a templom belsejét meg az elõudvarokat.

49. Új fölszerelést is készítettek az istentisztelethez, és bevitték a mécstartót, valamint az illatáldozat bemutatására szolgáló oltárt meg az asztalt a templomba.

50. Az illatáldozat oltárán tömjént égettek, a mécstartón pedig meggyújtották a mécseseket, és ezek megvilágították a templom belsejét.

51. Kenyeret tettek az asztalra, és újra fölszerelték a kárpitokat. Így végbevitték, amibe belefogtak.

52. A 148. esztendõben a kilencedik hónap - azaz a Kiszleu hónap - huszonötödik napjának hajnalán nekiláttak,

53. és az égõáldozatok újonnan emelt oltárán áldozatot mutattak be a törvény szerint.

54. Ugyanabban az idõben és ugyanazon a napon szentelték fel, amelyen a pogányok megszentségtelenítették, dicsõítõ énekekkel, citera, hárfa és cintányér kíséretében.

55. Az egész nép leborult. Magasztaló és dicsõítõ énekeket zengtek az égnek, amely sikerre vitte ügyüket.

56. Az oltár fölszentelését nyolc napig ünnepelték. Örömükben égõáldozatot és hálaáldozatot mutattak be a szabadulásért, aztán dicsõítõ áldozatot.

57. A templom homlokzatát aranykoszorúkkal és -pajzsocskákkal díszítették, helyreállították a kapukat meg a helyiségeket, és ellátták õket ajtókkal.

58. Túláradó öröm kerítette hatalmába a népet, hogy lemosták a pogányok okozta szégyenfoltot.

59. Júdás, testvérei és Izrael egész közössége elhatározta, hogy az oltár fölszentelésének napjait minden esztendõben megünneplik öröm és ujjongás közepette ugyanabban az idõben, Kiszleu hónap huszonötödik napjától kezdve nyolc napon át.

60. Abban az idõben Sion hegyét magas fallal és erõs bástyákkal vették körül, nehogy visszatérjenek a pogányok és lerombolják, mint korábban tették.

61. Aztán Júdás õrséget helyezett oda, hogy védelmezze Sion hegyét. Bet-Curt is megerõsítette, mint valami várat, hogy a népnek Idumeával szemközt legyen egy erõdje.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina