1. Egész Izrael be volt osztva csoportokra, és bejegyezték õket Izrael és Júda királyainak évkönyveibe. De hûtlenségük miatt fogságba hurcolták õket Babilonba.

2. Akik azelõtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák.

3. Jeruzsálem lakói Júda fiai, Benjamin fiai, Efraim és Manassze fiai közül kerültek ki.

4. (Júda fiai közül): Utaj, Ammihud fia, ez Omri fia, ez Imri fia, ez meg Bani fia. Perecnek, Júda fiának fiai

5. a sziloniták közül: Azaja, az elsõszülött és a fiai.

6. Zerách fiai közül: Jeuel és testvérei, hatszázkilencvenen.

7. Benjamin fiai közül: Szallu, Mesullam fia, ez Hodavja fia, ez meg Hasszenua fia

8. Jibneja, Jerochán fia, Ela, Uzinak, Michri fiának a fia Mesullam, Szefatjának, Jibnija fiának, Reuelnek a fia

9. és testvérei, nemzetségeik szerint, kilencszázötvenhatan. Ezek a férfiak mind családfõk voltak.

10. A papok közül: Jejada, Jehojarib, Jachin

11. és Azarja, aki Hilkia fia volt, ez Mesullam fia, ez Cádok fia, ez Merajot fia, ez meg Achitubnak, az Isten háza fõnökének a fia;

12. továbbá Adja, Jerochám fia, aki Malkia fiának, Paschurnak volt a fia Maazáj, aki Adiel fia volt, ez Jachszerach fia, ez Mesullam fia, ez Mesillemit fia, ez meg Immer fia,

13. valamint testvéreik, a családok fejei, ezerhatszázhetvenen, bátor férfiak a templom szolgálatában.

14. A leviták közül Semaja, aki Hasub fia volt, ez Aszrikám fia, ez meg Hasabja fia, Merári fiai közül.

15. Bakbakár, Heres, Galal, Mattanja, aki Micha fia volt, ez Zichri fia, ez Aszaf fia;

16. Obadja, aki Semaja fia volt, ez Galal fia, ez meg Jedutun fia. Berechja, Elkána fiának, Azának a fia, aki a netofatiták tanyáin lakott.

17. A kapuõrök: Sallum, Akub, Talmon, Achiman és testvérei. Sallum volt a fõnök,

18. és mostanáig is õ áll a keleti királyi kapunál. Õk Lévi fiai táborának is a kapuõrei.

19. Sallum, Korachnak a fia, a Korach fiának, Eljaszafnak volt a fia és a testvérei, akik egy családba tartoztak. Ezeket a korachitákat rendelték a szent szolgálatra, a sátor küszöbének õrzésére, s atyáik õrizték az Úr táborának bejáratát.

20. Pinchász, Eleazár fia volt a fõnökük (az Úr legyen vele!);

21. Zacharja, Meselemia fia õrizte a megnyilatkozás sátorának bejáratát.

22. Akik mint kapuõrök a bejáratnál teljesítettek szolgálatot, összesen kétszáztizenketten voltak. Együtt laktak falvaikban. Dávid és Sámuel, a látóember a hûségükért rendelte õket erre a szerepre.

23. Õk és fiaik az Úr házának, a sátorhajléknak a bejáratánál álltak mint õrök.

24. A kapuõröket a négy égtáj irányában állították fel, keletnek, nyugatnak, északnak és délnek.

25. Testvéreik a falvaikban készen álltak rá, hogy idõrõl idõre egy hétre hozzájuk csatlakozzanak.

26. Mert csak õk, a kapuõrök négy fõnöke laktak ott állandóan. Nekik, a levitáknak kellett vigyázniuk Isten házának helyiségeire és készleteire.

27. Az éjszakát Isten házának a közelében töltötték, mivel nekik kellett õrséget adniuk és reggelenként az ajtót kinyitniuk.

28. Közülük kerültek ki azok is, akik az istentisztelethez szükséges eszközöket kezelték. (Elõírt) szám szerint kellett ki- vagy behozniuk õket.

29. Másik feladatuk az volt, hogy a templom összes kellékeit, a szentély minden készletét õrizzék: a lisztet, a bort, az olajat, a tömjént és az illatszereket.

30. De a kenetet a papoknak kellett a fûszerekbõl elkészíteniük.

31. A leviták közül Mattitjának, a korachita Sallum elsõszülöttének kellett a serpenyõben készítendõ süteményekrõl gondoskodnia.

32. Testvéreik, a kechatiták közül néhánynak az volt a feladata, hogy a kenyereket minden szombaton sorba rakva kitegyék.

33. Ezek voltak az énekesek, a levita családfõk. A templom tartozékaiban voltak elhelyezve, mivel hivataluk éjjel-nappal tartott.

34. Ezek a leviták családfõi, nemzetségeik szerint, Jeruzsálemben laktak.

35. Gibeonban lakott Abi-Gibeon és Jejel, akinek a felesége Maacha volt.

36. Elsõszülötte, Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

37. Gedor, Achjo, Zecharja és Miklot.

38. Miklot Simeámot nemzette. Õk is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.

39. Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.

40. Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.

41. Micha fia Piton, Melech, Tarea.

42. Acház nemzette Járát, Jára nemzette Alemetet, Aszmavetet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,

43. Moca nemzette Bineát. Ennek a fia Refaja, ennek a fia Eleazár, ennek a fia Acel.

44. Acelnek hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsõszülött, továbbá Ismael, Searja, Obadja és Haman. Ezek Acel fiai.

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina