1. Ha dicsekednem kell, bár az mit sem ér, rátérek a látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaira.

2. Tudok egy emberrõl Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelõtt - testben-e, nem tudom, testetlenül-e, nem tudom, csak az Isten tudja - elragadtatott a harmadik égig.

3. És tudom, hogy ez az ember - testben-e vagy testetlenül, nem tudom, csak az Isten tudja -

4. elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania.

5. Ilyen dolgokkal dicsekszem, de magammal nem dicsekszem, hacsak gyöngeségeimmel nem.

6. Pedig ha (valóban) dicsekedni akarnék, nem volnék balga kérkedõ, hiszen igazat mondanék. De óvakodom tõle, nehogy valaki többre értékeljen engem annál, amit bennem lát vagy tõlem hall.

7. De hogy a nagyszerû kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam.

8. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tõle, de azt felelte:

9. "Elég neked az én kegyelmem. Mert az erõ a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.

10. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erõs.

11. Balga lettem, de ti kényszerítettetek rá, jóllehet az lett volna a kötelességetek, hogy ajánljatok, hiszen semmivel sem maradok el a "fõ-fõ apostolok" mögött, ha semmi vagyok is.

12. Apostoli küldetésem bizonyítékai voltak nálatok a nagy türelem, a jelek, csodák és erõmegnyilvánulások.

13. Mi az, amiben a többi egyház mögött elmaradtatok, hacsak abban nem, hogy nem voltam terhetekre? Ezt a "megbántást" nézzétek el nekem.

14. Nos, most harmadszor készülök hozzátok, de nem leszek terhetekre, mert nem a tiéteket keresem, hanem titeket kereslek. Hiszen nem a gyermekek gyûjtenek a szülõknek, hanem a szülõk a gyermekeknek.

15. Én örömest hozok áldozatot, sõt magamat is teljesen feláldozom lelketekért. Ha én ennyi szeretettel vagyok irántatok, a körötökben kevesebb szeretetre találjak?

16. Ám legyen: "Nem voltam a terhetekre, de mivel furfangos vagyok, behálóztalak benneteket csellel."

17. Vajon melyik küldöttem révén szedtelek rá benneteket?

18. Fölkértem Tituszt és elküldtem vele azt a munkatársat. Vajon Titusz csalt meg? Nem teljes egyetértésben munkálkodtunk s ugyanegy nyomon?

19. Megint azt hihetitek, hogy mentegetõzünk elõttetek, pedig Isten színe elõtt Krisztusban beszélünk, mégpedig mindent a ti épülésetekre, szeretteim.

20. Félek ugyanis, hogy amikor odaérek, nem talállak titeket olyanoknak, mint szeretnélek. Ti viszont olyannak találtok, amilyennek nem kívántok. Bárcsak ne fordulna elõ köztetek civódás, irigység, harag, egyenetlenség, rágalom, árulkodás, kevélység, pártoskodás,

21. hogy amikor újra odajutok, Isten meg ne alázzon nálatok, és ne kelljen siratnom azokat, akik vétkeztek, s nem tartottak bûnbánatot az elkövetett tisztátalanság, erkölcstelenség és kicsapongás miatt.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina