1. Jerubbaal fia, Abimelek elment Szichembe anyja testvéreihez, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, valamint anyja házának egész nemzetségéhez:

2. "Kérlek benneteket, értessétek meg Szichem elõkelõivel: Mi jobb nektek? Hetven ember - Jerubbaal minden fia -, vagy csak egy uralkodjék rajtatok? Gondoljatok arra is, hogy én csontotok és húsotok vagyok."

3. Anyja testvérei beszéltek Szichem elõkelõivel ezekrõl a dolgokról. Ezeknek Abimelek felé hajolt a szívük, mert azt mondták: "A testvérünk."

4. Adtak neki 70 sékel ezüstöt Baal-Berit templomából, s Abimelek semmirekellõ és csavargó embereket fogadott fel rajta, akik aztán csatlakoztak hozzá.

5. Utána Ofrába ment atyja házába, és megölte testvéreit, Jerubbaal fiait, hetven férfit egy kövön. Csak Jotam, Jerubbaal legkisebb fia menekült meg, mert elrejtõzött.

6. Szichem elõkelõi azután és az egész Bet-Milló összegyûlt, és királlyá kiáltották Abimeleket annak az emlékkõnek a terebintfájánál, amely Szichemben áll.

7. Hírül vitték ezt Jotamnak. Erre elment és fölállt Gerizim hegyének a csúcsára és harsány hangon így szólt hozzájuk: "Hallgassatok meg Szichem elõkelõi, akkor Isten is meghallgat benneteket!

8. Egyszer útra keltek a fák, hogy királyt kenjenek föl - legyen aki uralkodik rajtuk. Így szóltak az olajfához: légy a királyunk!

9. De az olajfa azt felelte: Elhagyhatnám-e olajomat, amellyel megtisztelik az isteneket és az embereket, hogy a többi fa között járjak-keljek?

10. Akkor a fák így szóltak a fügefához: Gyere, és légy a királyunk!

11. De a fügefa így válaszolt nekik: Elhagyhatnám-e édes csemegémet és pompás gyümölcsömet, hogy a többi fa között járjak-keljek?

12. A fák erre a szõlõtõnek mondták: Gyere és uralkodjál rajtunk!

13. A szõlõtõ így felelt nekik: Elhagyhatnám-e boromat, amely megvidámítja az isteneket és embereket, hogy a többi fa között járjak-keljek?

14. Most a fák mind a tövisbokorhoz fordultak: Gyere, és légy a királyunk!

15. A tüskebokor így válaszolt a fáknak: Ha valóban királlyá akartok kenni, hogy uralkodjam rajtatok, gyertek, és pihenjetek meg árnyékomban. Ha nem, akkor tûz csap ki a tövisbokorból, és megemészti a Libanon cédrusait.

16. Ha tehát helyesen és igazságosan jártatok el, amikor királlyá tettétek Abimeleket, s ha jól bántatok Jerubbaallal és házával, s ha érdemei és tettei szerint viselkedtetek...

17. Atyám ugyanis harcolt értetek, veszélynek tette ki életét, kiszabadított benneteket Midián kezébõl,

18. ma mégis fölkeltetek atyám háza ellen, megöltétek fiait, hetven embert ugyanazon a kövön, és Szichem elõkelõi fölé Abimeleket emeltétek, rabszolgájának fiát, azért, mert testvéretek.

19. Ha tehát helyesen és igazságosan jártatok el ma Jerubbaallal és házával, akkor teljék örömötök Abimelekben, és neki is tibennetek.

20. De ha nem, akkor csapjon ki tûz Abimelekbõl, és eméssze meg Szichem elõkelõit és Bet-Millót, s csapjon ki tûz Szichem elõkelõibõl és Bet-Millóból és eméssze meg Abimeleket."

21. Ezután Jotam elmenekült és biztonságos helyen, Beerben telepedett le, távol testvérétõl, Abimelektõl.

22. Abimelek három évig uralkodott Izraelen.

23. Isten azonban elküldte a viszály lelkét Abimelek és Szichem elõkelõi közé, és Szichem elõkelõi föllázadtak Abimelek ellen.

24. Ez azért volt, hogy a Jerubbaal hetven fia ellen elkövetett erõszak visszaszálljon rá, és vérük testvérükre, Abimelekre szálljon, aki megölte õket, meg Szichem elõkelõire, akik segítettek neki testvérei meggyilkolásában.

25. Szichem elõkelõi lesbe állítottak ellene egy csapatot a hegy tetején, és kifosztották azokat, akik elhaladtak mellettük az úton. Ezt tudtára adták Abimeleknek.

26. Obed fia, Gaal testvéreivel együtt Szichembe érkezett, s Szichem elõkelõi benne reménykedtek.

27. Kimentek a mezõre, leszüretelték a szõlõt, kipréselték a fürtöket, örömünnepet tartottak, és betértek istenük templomába. Ott ettek, ittak és gyalázták Abimeleket.

28. Obed fia, Gaal így kiáltott fel: "Kicsoda Abimelek és mi Szichem, hogy alattvalói legyünk? Hát nem Jerubbaal fiának és helytartójának, Zebulnak kellene szolgálnia Szichem atyjának, Hamornak népét? Miért szolgálunk hát neki?

29. Bárcsak adná valaki kezembe ezt a népet, mert akkor kiûzném Abimeleket, és azt mondanám neki: Erõsítsd meg seregedet és szállj harcba!"

30. A város parancsnoka, Zebul meghallotta Obed fiának, Gaalnak szavait és haragra gerjedt.

31. Hírvivõket küldött Abimelekhez Arumába ezzel az üzenettel: "Obed fia, Gaal testvéreivel együtt Szichembe jött, és ellened lázítja a várost.

32. Ezért készülj föl éjszaka, te és a veled tartó emberek, és állj lesbe a mezõn.

33. Aztán majd reggel, napkeltekor törj ki, és támadd meg a várost. Amikor Gaal és serege kivonul ellened, tedd vele azt, amit tudsz."

34. Abimelek és csapatai éjjel fölkerekedtek, és négy csoportra osztva elrejtõztek Szichemmel szemben.

35. Amikor Obed fia, Gaal kiment és megállt a város kapujánál, Abimelek, és a vele levõ emberek kitörtek a leshelyrõl.

36. Amikor Gaal meglátta az embereket, így szólt Zebulhoz: "Nézd, sereg ereszkedik le a hegyek csúcsáról." "Csak a hegyek árnyéka az - válaszolta neki -, azt látod embereknek."

37. Gaal azonban újra megszólalt: "Emberek ereszkednek le a Föld köldökérõl és egy csapat érkezik a Jósok tölgyfája felõl."

38. Erre Zebul azt mondta neki: "Hol van most a szád? Nem te mondtad: Kicsoda Abimelek, hogy szolgáljunk neki? Hát nem ezek azok az emberek, akiket gyaláztál? Most hát vonulj ki és harcolj Abimelek ellen!"

39. Gaal ki is vonult Szichem elõkelõinek élén, és harcra kelt Abimelekkel.

40. Abimelek azonban föléje kerekedett. Gaal futásnak eredt, s emberei közül sokan elestek, amíg a kapuhoz értek.

41. Abimelek azután visszatért Arumába, Zebul pedig kiûzte Gaalt és testvéreit, és nem engedte meg, hogy Szichemben maradjanak.

42. Másnap a nép kiment a mezõre. Abimelek megtudta.

43. Erre fogta seregét, három csoportra osztotta és a mezõn lesbe állította. Amint észrevette, hogy a nép elhagyta a várost, ellenük fordult és megtámadta õket.

44. Abimelek, és a vele lévõ csapat fölfejlõdött, és a város kapujának bejáratánál helyezkedett el, a másik két csoport pedig azokra vetette magát, akik a mezõn voltak, és lemészárolták õket.

45. Abimelek egész nap ostromolta a várost, s el is foglalta. Lakóit lemészárolta, a várost magát lerombolta és beszórta sóval.

46. Erre a hírre Migdol-Szichem elõkelõi összegyûltek El-Berit templomának termében.

47. Abimeleknek tudtul adták, hogy Migdol-Szichem elõkelõi mind egybegyûltek oda.

48. Erre Abimelek embereivel együtt fölment a Szalmon hegyére. Kezébe vette fejszéjét, levágott egy faágat, fölemelte és vállára tette, aztán így szólt az emberekhez, akik követték: "Látjátok, hogy én mit teszek. Gyorsan tegyétek ti is azt, amit én."

49. Minden ember levágott egy ágat, majd követték Abimeleket és lerakták az ágakat a terem fölé, és tüzet gyújtottak azokra, akik ott voltak. Migdol-Szichem valamennyi lakója elpusztult, mintegy ezer férfi és nõ.

50. Ezután Abimelek Tebec ellen vonult, megostromolta és elfoglalta.

51. Volt a város közepén egy megerõsített bástya. Ide menekült a város minden lakója, férfiak és nõk egyaránt. Miután bezárták maguk mögött a kaput, fölmentek a torony tetejére.

52. Abimelek egészen a toronyig vonult, és megostromolta. Amikor a torony kapujához közlekedett, hogy fölgyújtsa,

53. egy asszony Abimelek fejére hajított egy felsõ malomkövet, és összezúzta a koponyáját.

54. Erre azon nyomban hívatta fegyverhordozóját, és így szólt hozzá: "Vond ki a kardodat és ölj meg, nehogy azt mondhassák rólam az emberek, hogy asszony ölt meg." Fegyverhordozója átszúrta és meghalt.

55. Amikor Izrael fiai látták, hogy Abimelek meghalt, ki-ki visszatért a házába.

56. Isten így fizette vissza Abimeleknek a rosszat, amit atyjával tett, amikor megölte hetven testvérét.

57. Így fordította vissza Isten Szichem embereinek fejére minden gonoszságukat. Jotámnak, Jerubbaal fiának átka beteljesedett rajtuk.

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina