8. ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς μου

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina