1. kai iefqae o galaadithV dunatoV en iscui kai autoV hn uioV gunaikoV pornhV kai eteken tw galaad ton iefqae

2. kai eteken h gunh galaad autw uiouV kai hdrunqhsan oi uioi thV gunaikoV kai exebalon ton iefqae kai eipon autw ou klhronomhseiV en tw oikw tou patroV hmwn oti gunaikoV uioV etairaV ei su

3. kai apedra iefqae ek proswpou twn adelfwn autou kai katwkhsen en gh twb kai sunelegonto proV ton iefqae andreV litoi kai sunexeporeuonto met' autou

4. kai egeneto meq' hmeraV kai epolemhsan oi uioi ammwn meta israhl

5. kai egenhqh hnika epolemoun oi uioi ammwn meta israhl kai eporeuqhsan oi presbuteroi galaad paralabein ton iefqae en gh twb

6. kai eipan proV iefqae deuro kai esh hmin eiV hgoumenon kai polemhswmen en toiV uioiV ammwn

7. kai eipen iefqae toiV presbuteroiV galaad ouc umeiV emishsate me kai exebalete me ek tou oikou tou patroV mou kai exapesteilate me af' umwn kai ti oti hlqate proV me hnika eqlibhte

8. kai eipan oi presbuteroi galaad proV iefqae ouc outwV nun hlqomen proV se kai sumporeush hmin kai polemhsomen en toiV uioiV ammwn kai esh hmin eiV kefalhn pasin toiV katoikousin galaad

9. kai eipen iefqae proV touV presbuterouV galaad ei epistrefete me umeiV polemhsai en toiV uioiV ammwn kai paradw kurioV autouV enwpion emou egw umin esomai eiV kefalhn

10. kai eipan oi presbuteroi galaad proV iefqae kurioV estai o akouwn ana meson hmwn ei mh kata to rhma sou outwV poihsomen

11. kai eporeuqh iefqae meta twn presbuterwn galaad kai katesthsan auton ep' autwn eiV kefalhn eiV hgoumenon kai elalhsen iefqae pantaV touV logouV autou enwpion kuriou en masshfa

12. kai apesteilen iefqae aggelouV proV basilea uiwn ammwn legwn ti emoi kai soi oti hkeiV proV me su polemhsai me en th gh mou

13. kai eipen basileuV uiwn ammwn proV touV aggelouV iefqae dioti elaben israhl thn ghn mou en th anabasei autou ex aiguptou apo arnwn ewV iabok kai ewV tou iordanou kai nun epistreyon autaV met' eirhnhV

14. kai apestreyan oi aggeloi proV iefqae kai apesteilen iefqae aggelouV proV ton basilea uiwn ammwn

15. legwn tade legei iefqae ouk elaben israhl thn ghn mwab kai thn ghn uiwn ammwn

16. en th anabasei autwn ex aiguptou all' eporeuqh israhl en th erhmw ewV qalasshV eruqraV kai hlqen ewV kadhV

17. kai exapesteilen israhl aggelouV proV basilea edwm legwn pareleusomai dia thV ghV sou kai ouk hkousen basileuV edwm kai ge proV basilea mwab apesteilen kai ouk hqelhsen kai ekaqisen israhl en kadhV

18. kai dihlqen en th erhmw kai ekuklwsen thn ghn edwm kai thn ghn mwab kai paregeneto kat' anatolaV hliou thV ghV mwab kai parenebalon en tw peran arnwn kai ouk eishlqon eiV to orion mwab oti arnwn hn orion mwab

19. kai apesteilen israhl aggelouV proV shwn basilea esebwn ton amorraion kai eipen autw israhl pareleusomai dia thV ghV sou ewV tou topou mou

20. kai ouk hqelhsen shwn dielqein ton israhl dia twn oriwn autou kai sunhgagen shwn panta ton laon autou kai parenebalen eiV iassa kai epolemhsen meta israhl

21. kai paredwken kurioV o qeoV israhl ton shwn kai panta ton laon autou en ceiri israhl kai epataxen autouV kai eklhronomhsen israhl pasan thn ghn tou amorraiou tou katoikountoV en th gh

22. kai eklhronomhsen pan to orion tou amorraiou apo arnwn kai ewV tou iabok kai apo thV erhmou kai ewV tou iordanou

23. kai nun kurioV o qeoV israhl exhren ton amorraion ek proswpou tou laou autou israhl kai su klhronomhseiV auton epi sou

24. ouci osa kateklhronomhsen soi camwV o qeoV sou auta klhronomhseiV kai panta osa kateklhronomhsen kurioV o qeoV hmwn apo proswpou hmwn auta klhronomhsomen

25. kai nun mh kreisswn ei su tou balak uiou sepfwr basilewV mwab mh mach emacesato meta israhl h polemwn epolemhsen autoiV

26. en tw oikw israhl en esebwn kai en taiV qugatrasin authV kai en iazhr kai en taiV qugatrasin authV kai en pasaiV taiV polesin taiV para ton iordanhn triakosia eth ti oti ouk errusanto autouV en tw kairw ekeinw

27. kai egw ouc hmarton soi kai su poieiV met' emou ponhrian tou polemhsai en emoi krinai kurioV o krinwn shmeron ana meson uiwn israhl kai ana meson uiwn ammwn

28. kai ouk eishkousen basileuV uiwn ammwn kai ouk eishkousen twn logwn iefqae wn apesteilen proV auton

29. kai egenhqh epi iefqae pneuma kuriou kai diebh thn ghn galaad kai ton manassh kai diebh thn skopian galaad kai apo skopiaV galaad eiV to peran uiwn ammwn

30. kai huxato iefqae euchn tw kuriw kai eipen ean paradwsei paradwV moi touV uiouV ammwn en ceiri mou

31. kai estai oV an exelqh ek twn qurwn tou oikou mou eiV apanthsin mou en tw epistreyai me en eirhnh apo twn uiwn ammwn kai estai tw kuriw kai anoisw auton olokautwma

32. kai diebh iefqae proV touV uiouV ammwn tou polemhsai proV autouV kai paredwken autouV kurioV en ceiri autou

33. kai epataxen autouV apo arohr kai ewV tou elqein eiV semwiq eikosi poleiV ewV abel ampelwnwn plhghn megalhn sfodra kai enetraphsan oi uioi ammwn apo proswpou uiwn israhl

34. kai hlqen iefqae eiV masshfa eiV ton oikon autou kai idou h qugathr autou exeporeueto eiV apanthsin autou en tumpanoiV kai coroiV kai auth monogenhV autw agaphth kai ouk estin autw plhn authV uioV h qugathr

35. kai egenhqh hnika eiden authn kai dierrhxen ta imatia autou kai eipen oimmoi qugater mou empepodostathkaV me eiV skwlon egenou en ofqalmoiV mou egw de hnoixa to stoma mou peri sou proV kurion kai ou dunhsomai apostreyai

36. kai eipen proV auton pater mou ei en emoi hnoixaV to stoma sou proV kurion poiei moi on tropon exhlqen ek tou stomatoV sou anq' wn epoihsen soi kurioV ekdikhseiV ek twn ecqrwn sou ek twn uiwn ammwn

37. kai eipen proV ton patera authV kai poihson moi to rhma touto eason me duo mhnaV kai poreusomai kai katabhsomai epi ta orh kai klausomai epi ta parqenia mou kai egw kai ai sunetairideV mou

38. kai eipen poreuou kai exapesteilen authn duo mhnaV kai eporeuqh auth kai ai sunetairideV authV kai eklausen epi ta parqenia authV epi ta orh

39. kai egeneto meta teloV duo mhnwn kai anekamyen proV ton patera authV kai epetelesen iefqae thn euchn autou hn huxato kai auth ouk egnw andra kai egenhqh eiV prostagma en israhl

40. ex hmerwn eiV hmeraV suneporeuonto ai qugatereV israhl qrhnein thn qugatera iefqae tou galaaditou tessaraV hmeraV en tw eniautw

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina