1. kai egeneto wV epausato bowsa proV ton qeon israhl kai sunetelesen panta ta rhmata tauta

2. kai anesth apo thV ptwsewV kai ekalesen thn abran authV kai katebh eiV ton oikon en w dietriben en autw en taiV hmeraiV twn sabbatwn kai en taiV eortaiV authV

3. kai perieilato ton sakkon on enededukei kai exedusato ta imatia thV chreusewV authV kai perieklusato to swma udati kai ecrisato murw pacei kai diexane taV tricaV thV kefalhV authV kai epeqeto mitran ep' authV kai enedusato ta imatia thV eufrosunhV authV en oiV estolizeto en taiV hmeraiV thV zwhV tou androV authV manassh

4. kai elaben sandalia eiV touV podaV authV kai perieqeto touV clidwnaV kai ta yelia kai touV daktuliouV kai ta enwtia kai panta ton kosmon authV kai ekallwpisato sfodra eiV apathsin ofqalmwn andrwn osoi an idwsin authn

5. kai edwken th abra authV askoputinhn oinou kai kayakhn elaiou kai phran eplhrwsen alfitwn kai palaqhV kai artwn kaqarwn kai periediplwse panta ta aggeia authV kai epeqhken auth

6. kai exhlqosan epi thn pulhn thV polewV baituloua kai eurosan efestwta ep' auth ozian kai touV presbuterouV thV polewV cabrin kai carmin

7. wV de eidon authn kai hn hlloiwmenon to proswpon authV kai thn stolhn metabeblhkuian authV kai eqaumasan epi tw kallei authV epi polu sfodra kai eipan auth

8. o qeoV twn paterwn hmwn dwh se eiV carin kai teleiwsai ta epithdeumata sou eiV gauriama uiwn israhl kai uywma ierousalhm

9. kai prosekunhsen tw qew kai eipen proV autouV epitaxate anoixai moi thn pulhn thV polewV kai exeleusomai eiV teleiwsin twn logwn wn elalhsate met' emou kai sunetaxan toiV neaniskoiV anoixai auth kaqoti elalhsen

10. kai epoihsan outwV kai exhlqen ioudiq auth kai h paidiskh authV met' authV apeskopeuon de authn oi andreV thV polewV ewV ou katebh to oroV ewV dihlqen ton aulwna kai ouketi eqewroun authn

11. kai eporeuonto en tw aulwni eiV euqeian kai sunhnthsen auth profulakh twn assuriwn

12. kai sunelabon authn kai ephrwthsan tinwn ei kai poqen erch kai pou poreuh kai eipen qugathr eimi twn ebraiwn kai apodidraskw apo proswpou autwn oti mellousin didosqai umin eiV katabrwma

13. kagw ercomai eiV to proswpon olofernou arcistrathgou dunamewV umwn tou apaggeilai rhmata alhqeiaV kai deixw pro proswpou autou odon kaq' hn poreusetai kai kurieusei pashV thV oreinhV kai ou diafwnhsei twn andrwn autou sarx mia oude pneuma zwhV

14. wV de hkousan oi andreV ta rhmata authV kai katenohsan to proswpon authV kai hn enantion autwn qaumasion tw kallei sfodra kai eipan proV authn

15. seswkaV thn yuchn sou speusasa katabhnai eiV proswpon tou kuriou hmwn kai nun proselqe epi thn skhnhn autou kai af' hmwn propemyousin se ewV paradwsousin se eiV ceiraV autou

16. ean de sthV enantion autou mh fobhqhV th kardia sou alla anaggeilon kata ta rhmata sou kai eu se poihsei

17. kai epelexan ex autwn andraV ekaton kai parezeuxan auth kai th abra authV kai hgagon autaV epi thn skhnhn olofernou

18. kai egeneto sundromh en pash th parembolh diebohqh gar eiV ta skhnwmata h parousia authV kai elqonteV ekukloun authn wV eisthkei exw thV skhnhV olofernou ewV proshggeilan autw peri authV

19. kai eqaumazon epi tw kallei authV kai eqaumazon touV uiouV israhl ap' authV kai eipen ekastoV proV ton plhsion autou tiV katafronhsei tou laou toutou oV ecei en eautw gunaikaV toiautaV oti ou kalon estin upoleipesqai ex autwn andra ena oi afeqenteV dunhsontai katasofisasqai pasan thn ghn

20. kai exhlqon oi parakaqeudonteV olofernh kai panteV oi qeraponteV autou kai eishgagon authn eiV thn skhnhn

21. kai hn olofernhV anapauomenoV epi thV klinhV autou en tw kwnwpiw o hn ek porfuraV kai crusiou kai smaragdou kai liqwn polutelwn kaqufasmenwn

22. kai anhggeilan autw peri authV kai exhlqen eiV to proskhnion kai lampadeV argurai proagousai autou

23. wV de hlqen kata proswpon autou ioudiq kai twn qerapontwn autou eqaumasan panteV epi tw kallei tou proswpou authV kai pesousa epi proswpon prosekunhsen autw kai hgeiran authn oi douloi autou

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina