1. kai estai meta tauta kai ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai

2. kai epi touV doulouV kai epi taV doulaV en taiV hmeraiV ekeinaiV ekcew apo tou pneumatoV mou

3. kai dwsw terata en tw ouranw kai epi thV ghV aima kai pur kai atmida kapnou

4. o hlioV metastrafhsetai eiV skotoV kai h selhnh eiV aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

5. kai estai paV oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai oti en tw orei siwn kai en ierousalhm estai anaswzomenoV kaqoti eipen kurioV kai euaggelizomenoi ouV kurioV proskeklhtai

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina