1. kai outoi oi logoi dauid oi escatoi pistoV dauid uioV iessai kai pistoV anhr on anesthsen kurioV epi criston qeou iakwb kai euprepeiV yalmoi israhl

2. pneuma kuriou elalhsen en emoi kai o logoV autou epi glwsshV mou

3. legei o qeoV israhl emoi elalhsen fulax israhl parabolhn eipon en anqrwpw pwV krataiwshte fobon qeou

4. kai en qew fwti prwiaV anateilai hlioV to prwi ou parhlqen ek feggouV kai wV ex uetou clohV apo ghV

5. ou gar outwV o oikoV mou meta iscurou diaqhkhn gar aiwnion eqeto moi etoimhn en panti kairw pefulagmenhn oti pasa swthria mou kai pan qelhma oti ou mh blasthsh o paranomoV

6. wsper akanqa exwsmenh panteV autoi oti ou ceiri lhmfqhsontai

7. kai anhr ou kopiasei en autoiV kai plhreV sidhrou kai xulon doratoV kai en puri kausei kauqhsontai aiscunh autwn

8. tauta ta onomata twn dunatwn dauid iebosqe o cananaioV arcwn tou tritou estin adinwn o aswnaioV outoV espasato thn romfaian autou epi oktakosiouV traumatiaV eiV apax

9. kai met' auton eleazar uioV patradelfou autou uioV sousitou en toiV trisin dunatoiV outoV hn meta dauid en serran kai en tw oneidisai auton en toiV allofuloiV sunhcqhsan ekei eiV polemon kai anebhsan anhr israhl

10. autoV anesth kai epataxen en toiV allofuloiV ewV ou ekopiasen h ceir autou kai prosekollhqh h ceir autou proV thn macairan kai epoihsen kurioV swthrian megalhn en th hmera ekeinh kai o laoV ekaqhto opisw autou plhn ekdiduskein

11. kai met' auton samaia uioV asa o aroucaioV kai sunhcqhsan oi allofuloi eiV qhria kai hn ekei meriV tou agrou plhrhV fakou kai o laoV efugen ek proswpou allofulwn

12. kai esthlwqh en mesw thV meridoV kai exeilato authn kai epataxen touV allofulouV kai epoihsen kurioV swthrian megalhn

13. kai katebhsan treiV apo twn triakonta kai hlqon eiV kaswn proV dauid eiV to sphlaion odollam kai tagma twn allofulwn parenebalon en th koiladi rafaim

14. kai dauid tote en th perioch kai to uposthma twn allofulwn tote en baiqleem

15. kai epequmhsen dauid kai eipen tiV potiei me udwr ek tou lakkou tou en baiqleem tou en th pulh to de susthma twn allofulwn tote en baiqleem

16. kai dierrhxan oi treiV dunatoi en th parembolh twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en baiqleem tou en th pulh kai elaban kai paregenonto proV dauid kai ouk hqelhsen piein auto kai espeisen auto tw kuriw

17. kai eipen ilewV moi kurie tou poihsai touto ei aima twn andrwn twn poreuqentwn en taiV yucaiV autwn piomai kai ouk hqelhsen piein auto tauta epoihsan oi treiV dunatoi

18. kai abessa adelfoV iwab uioV sarouiaV autoV arcwn en toiV trisin kai autoV exhgeiren to doru autou epi triakosiouV traumatiaV kai autw onoma en toiV trisin

19. ek twn triwn ekeinwn endoxoV kai egeneto autoiV eiV arconta kai ewV twn triwn ouk hlqen

20. kai banaiaV uioV iwdae anhr autoV pollostoV ergoiV apo kabesehl kai autoV epataxen touV duo uiouV arihl tou mwab kai autoV katebh kai epataxe ton leonta en mesw tou lakkou en th hmera thV cionoV

21. autoV epataxen ton andra ton aiguption andra oraton en de th ceiri tou aiguptiou doru wV xulon diabaqraV kai katebh proV auton en rabdw kai hrpasen to doru ek thV ceiroV tou aiguptiou kai apekteinen auton en tw dorati autou

22. tauta epoihsen banaiaV uioV iwdae kai autw onoma en toiV trisin toiV dunatoiV

23. ek twn triwn endoxoV kai proV touV treiV ouk hlqen kai etaxen auton dauid eiV taV akoaV autou

24. kai tauta ta onomata twn dunatwn dauid basilewV asahl adelfoV iwab outoV en toiV triakonta eleanan uioV doudi patradelfou autou en baiqleem

25. samai o aroudaioV elika o arwdaioV

26. ellhV o felwqi iraV uioV ekkaV o qekwithV

27. abiezer o anaqwqithV ek twn uiwn tou aswqitou

28. selmwn o awithV moore o netwfaqithV

29. ela uioV baana o netwfaqithV eqqi uioV riba ek gabaeq uioV beniamin

30. banaiaV o faraqwnithV ouri ek nacaligaiaV

31. abihl uioV tou arabwqitou azmwq o barsamithV

32. eliasou o salabwnithV uioi iasan iwnaqan

33. samma o arwdithV acian uioV sarad o araourithV

34. alifaleq uioV tou asbitou uioV tou maacati eliab uioV acitofel tou gelwnitou

35. asarai o karmhlioV farai o erci

36. igaal uioV naqan apo dunamewV uioV gaddi

37. elie o ammanithV gelwrai o bhrwqaioV airwn ta skeuh iwab uiou sarouiaV

38. iraV o ieqiraioV garhb o ieqiraioV

39. ouriaV o cettaioV panteV triakonta kai epta

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina